Image
En illustration av 20 ansikten med olika uttryck, frisyrer och huvudbonader.

Triangle for Ukrainian Artists

Kulturhuset Stadsteatern initierar ett samarbete med aktörer i Ukraina, Polen och Sverige för att stötta ukrainska dramatiker att fortsätta arbeta under rådande anfallskrig. Projektet har fått namnet "Triangle for Ukrainian Artists" och kommer att pågå under två år. Delar av resultatet kommer att presenteras på Scenkonstkonstbiennalen i Sverige år 2025.


Projektets partners i de tre länderna är: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, The Centre for Modern Ukrainian Drama/ Theatre of Playwrights i Kyiv, Rikstolvan på Österlen i Sverige samt Villa Decius, Krakow, Polen. Som associerad partner deltar också Scensverige – Svenska ITI. 

Projektet i korthet:

Stötta fortsatt arbete under kriget: Genom en rad sammanlänkade stödåtgärder möjliggör projektet att ukrainska dramatiker kan fortsätta sin konstnärliga verksamhet under och efter kriget. Skrivarresidens, materiellt stöd, översättningar, kollegiala nätverk i tre länder, mentorskap och metodutbyten bildar tillsammans det stödsystem som fyra partners från tre länder bygger upp tillsammans.

Skapande av ny dramatik: Theatre of Playwrights beställer inom ramen för projektet tio nyskrivna kortpjäser från ukrainska dramatiker. Rikstolvan erbjuder dem residens för att arbeta i säkerhet under en period. 

Spridning av ukrainsk dramatik: Sex av de tio nyskrivna kortpjäserna översätts till svenska och görs tillgängliga online på Rikstolvans och Theatre of Playwrights webbplatser, samt för läsningar på teatrar runt om i Sverige.  Utöver dessa kortpjäser översätts även två nya helaftonspjäser samt produceras ett antal läsmanus bestående av fragment från olika pjäser. 

De nyproducerade kortpjäserna kommer även att framföras på en teaterfestival i Kyiv och presenteras på Scenkonstkonstbiennalen i Sverige år 2025.

Kulturella evenemang: Projektet inkluderar läsningar, möten och festivaler där ukrainska dramatiker kan interagera med sina nordiska kollegor och visa upp sina verk. På Kulturhuset Stadsteatern hålls regelbundna Ukraine Meetings, ett format där svenska och ukrainska konstnärer presenterar sina verk inför en publik bestående av konstnärer, teaterbranschen, politiker och tjänstemän, studenter, journalister och andra. De dramatiker som är i residens i Skåne bjuds in för möjligheten att knyta kontakter för nya samarbeten. På Theatre of Playwrights scen i Kyiv och på deras hemsida presenteras en Mini-Plays-Festival med texterna från residensen. 

Dokumentation och delning av erfarenheter: Projektet samlar in och dokumenterar sina metoder och erfarenheter för att appliceras i andra liknande konfliktsituationer för att värna yttrandefrihet och stödja demokratiska rörelser. Metoder, erfarenheter och ett policydokument ska presenteras för kollegor, projektdeltagare, beslutsfattare och allmänheten på en slutkonferens i Krakow hösten 2025.

Partners och deras roller i projektet:

Kulturhuset Stadsteatern i Sverige är initiativtagare och den koordinerande partnern i projektet. Med utgångspunkt i mer än 10 års erfarenhet av att vara en av fristäderna inom ICORN- nätverket för förföljda konstnärer, bidrar Kulturhuset Stadsteatern genom att erbjuda professionellt stöd till dramatikerna, arrangera evenemang för att främja samarbete mellan svenska och ukrainska konstnärer och erbjuder mentorskap till ukrainska dramatiker. Utöver det leder Kulturhuset Stadsteatern också delprojektet "Cultural Bank", som innebär att teatern i Kiev stöttas med insamlat material och utrustning, som de behöver för att driva sin teaterscen i Kyiv under pågående krig.

The Centre for Modern Ukrainian Drama/ Theatre of Playwrights i Kyiv är en teatergrupp som drivs av dramatiker och har ett omfattande nätverk av ukrainska dramatiker. Teatern har även en egen teaterlokal i centrala Kyiv som för närvarande renoveras. I projektet ingår även att stötta denna fysiska plats i Kyiv med teknisk utrustning och mentorskap från Kulturhuset Stadsteatern och andra scenkonstorganisationer i Sverige.

Rikstolvan i Sverige är en konsthall och mötesplats för samtidskultur på Österlen i södra Sverige har sedan våren 2022 erbjudit residens för ukrainska samtidskonstnärer och dramatiker. Dessutom har Rikstolvan grundat "The Archive of modern Ukrainian Drama" och har ett nätverk av översättare och förläggare för att sprida ukrainsk dramatik.

Villa Decius Institute for Culture i Krakow har lång erfarenhet av att arbeta med den ukrainska diasporan och hotade konstnärer, spelar en central roll i projektet genom att samla in, dokumentera och dela projektets metoder och erfarenheter med andra som arbetar med konstnärer i exil eller i konfliktområden. Villa Decius kommer även att erbjuda studiebesök och nätverksmöjligheter i Polen för projektdeltagarna och dramatikerna, deras geografiska läge gör dem till en naturlig knutpunkt för projektet. 

Scensverige i rollen som associerad partner medverkar främst till spridningen av pjäserna som skrivs inom projektet. Genom sina över 200 medlemsorganisationer, sina internationella verksamheter och som arrangörer av Scenkonstbiennalen 2025, erbjuder Scensverige ett stort kontaktnät och en rad möjligheter att sprida projektets resultat av pjäser, metoder och erfarenheter.

Vad händer just nu, vad börjar vi med?

Projektets formella startdatum var den 1 november 2023. Innan året är slut görs urvalet av dramatiker och residensplaneringen. Samtidigt startar delprojektet "Cultural Bank" med att inventera behoven hos den ukrainska teaterscenen i Kyiv och arbetet med att hitta motsvarande utrustning och transportera dem till Ukraina. 

Projektet pågår under två år, från december 2023 till december 2025. Genom projektets betoning på långsiktigt hållbara nätverk, särskilt efter kriget, är målet att dessa nätverk ska leva vidare och växa organiskt även efter projektets slut. 

Läs mer om TUA på:

Villa Decius – Willa Decjusza (Polen)

Theatre of Playwrights – Театр Драматургів (Ukraina)

Rikstolvan (Sverige)

Scensverige – Svenska ITI

Europeiska unionens flagga, tolv gula stjärnor i en ring mot en blå bakgrund.