Image
Kulturhuset Stadsteatern sett från Sergels torg.

Bolagsfakta

Kulturhuset Stadsteatern AB (fram till hösten 2020 Stockholms Stadsteater AB) är ett kommunalt aktiebolag etablerat 1960. Samtliga aktier i bolaget ägs av koncernen Stockholms Stadshus AB. Koncernen ägs i sin tur av Stockholms stad, vilket innebär att de egentliga ägarna till Stockholms Stadsteater AB är samtliga invånare i Stockholm genom sina representanter i kommunfullmäktige.
Bolaget

Verksamheten styrs genom direktiv från kommunfullmäktige i Stockholm och genom de politiskt tillsatta styrelserna för moderbolaget Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stadsteater AB. Kommunfullmäktige utformar Stockholms Stadsteater ABs ägardirektiv, fastställer storleken på det årliga koncernbidraget och har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB. Ägardirektiven innefattar verksamhetsområden som teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, design, debatt och film.

Kommunfullmäktige utser bolagets styrelse vars sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget.

Bolagets mål och uppgifter

Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. Ägardirektiven innefattar teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, design, debatt och film. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet ska bli angelägen för fler, med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av verksamheten. Genom att samspela med nya aktörer ska verksamheten nå ut till fler stockholmare och förstärka sin betydelse för alla stockholmare. Bolaget ska värna och utveckla sin roll som ett öppet och inbjudande hus och har sedan 2020 i uppdrag av Stockholms stad att utveckla det nyrenoverade Kulturhuset som ett hus med en gemensam identitet. Genom utveckling av synergier mellan hyresgäster och verksamheter ska alla delar i huset samspela mot besökarna gällande exempelvis enhetliga och generösa öppettider. För att möjliggöra detta har restaurangerna i Kulturhuset sedan 1 juli 2020 Kulturhuset Stadsteatern som hyresvärd. Läs mer om restaurangerna.

Bolaget ansvarar också för stadens fristadsprogram med två platser som syftar till att stödja kulturutövare i världen som är förföljda, hotade eller fängslade för att de brukar sitt fria ord.

Ledning & styrelse

Kommunfullmäktige i Stockholm har det yttersta ägaransvaret för Kulturhuset Stadsteatern AB och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv, m.m. I styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB sitter förtroendevalda politiker.

Styrelsen

Ordförande:
Kerstin Brunnberg (opol.)
E-post: kerstin.brunnberg@gmail.com
Vice ordförande:
Olle Burell (S)
E-post: olle.burell@stockholm.se 
Ord. ledamot:
Torun Boucher  (V)
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Ord. ledamot:
Eva-Louise Slorach (S)
E-post: evalouise.slorach@gmail.com
Ord. ledamot: 
Kristina Lutz (M)
E-post: kristina.Lutz@moderaterna.se
Ord. ledamot: 
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Ord. ledamot:
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja2008@live.se
Suppleant: 
Aviva Barczewska (MP)
E-post: aviva.barczewska@mp.se
Suppleant: 
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@gmail.com
Suppleant: 
Fredrik Möller (M)
E-post: jfredrikmoller@gmail.com
Suppleant: 
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
E-post: mariana.buzaglo@live.se
Suppleant: 
David Persson (S)
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com
Suppleant: 
Sara Stenudd (V)
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Suppleant: 
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
E-post:  louann.wejke@gmail.com

Styrelsesekreterare: 
Gabriella Eriksson
E-post: gabriella.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se

Revisorer

Ordinarie revisor: 
Jenny Göthberg
E-post: jenny.gothberg@se.ey.com
Revisorssuppleant: 
Hans Gavin
E-post: hans.gavin@se.ey.com
Lekmannarevisor: 
Ulf Fridebäck
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Lekmannarevisorsuppleant: 
Stefan Sjölander
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se

Ledningsforum

Enhetschef Litteratur och Bibliotek – Vuxenbibliotek
Ellinor Ahlbäck Herou 
E-post: ellinor.ahlback-herou@kulturhusetstadsteatern.se
Kulturchef
Linda Beijer
E-post: linda.beijer@kulturhusetstadsteatern.se
Planeringschef
Malin Brereton
E-post: malin.brereton@kulturhusetstadsteatern.se
Tf VD och ekonomichef
Malin Dahlberg 
E-post: malin.dahlberg@kulturhusetstadsteatern.se
IT/OT-chef
Andreas Eriksson
E-post: andreas.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se
Bolagsjurist
Gabriella Eriksson
E-post: gabriella.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se
Konstnärlig ledare Litteraturen
Ingemar Fasth
E-post: ingemar.fasth@kulturhusetstadsteatern.se
Konstnärlig chef Parkteatern
Albin Flinkas
E-post: albin.flinkas@kulturhusetstadsteatern.se
Konstnärlig chef Vällingby
Olof Hanson
E-post: olof.hanson@kulturhusetstadsteatern.se
Verksamhetsansvarig Skärholmen
Malin Hjelm
E-post: malin.hjelm@kulturhusetstadsteatern.se
Produktionschef
Peter Kollarik
E-post: peter.kollarik@kulturhusetstadsteatern.se
Curator/Producent, konstnärligt ansvarig Konst/Design & Mode
Maria Patomella
E-post: maria.patomella@kulturhusetstadsteatern.se
Musik- och evenemangschef
Bosse Persson
E-post: bosse.persson@kulturhusetstadsteatern.se
Marknads- och kommunikationschef
Paula Reyes
E-post: paula.reyes@kulturhusetstadsteatern.se
Biträdande Kulturchef
Nina Röhlcke
E-post: nina.rohlcke@kulturhusetstadsteatern.se
Teater- och scenkonstchef 
Maria Sid
E-post: maria.sid-achren@kulturhusetstadsteatern.se
HR-chef
Helena Wiberg
E-post: helena.wiberg@kulturhusetstadsteatern.se
Program och föreställningsteknisk chef
Dina Östergren
E-post: dina.ostergren@kulturhusetstadsteatern.se

Ledningsgrupp

Kulturchef
Linda Beijer
E-post: linda.beijer@kulturhusetstadsteatern.se
Tf VD och ekonomichef
Malin Dahlberg 
E-post: malin.dahlberg@kulturhusetstadsteatern.se
IT/OT-chef
Andreas Eriksson
E-post: andreas.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se
Bolagsjurist
Gabriella Eriksson
E-post: gabriella.eriksson@kulturhusetstadsteatern.se
Produktionschef
Peter Kollarik
E-post: peter.kollarik@kulturhusetstadsteatern.se
Marknads- och kommunikationschef
Paula Reyes
E-post: paula.reyes@kulturhusetstadsteatern.se
Biträdande Kulturchef
Nina Röhlcke
E-post: nina.rohlcke@kulturhusetstadsteatern.se
Teater- och scenkonstchef 
Maria Sid
E-post: maria.sid-achren@kulturhusetstadsteatern.se
HR-chef
Helena Wiberg
E-post: helena.wiberg@kulturhusetstadsteatern.se

Ägardirektiv

Kulturhuset Stadsteatern ska erbjuda verksamhet i form av teater, litteratur, konst, dans, design, film, musik, debatt bibliotek annan kulturell verksamhet samt ansvara för stadens två platser inom stadens fristadsprogram. 

Ägardirektiv 2021-2023

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bolaget

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

utveckla det nyrenoverade kulturhuset som ett hus med gemensam identitet  

utveckla det nyrenoverade kulturhuset som ett hus med gemensam identitet genom en konkurrenskraftig, hållbar och enhetlig förvaltningsmodell där utökade öppettider, marknadsföring och ansvar för bemötande kan samordnas med husets samtliga hyresgäster

utöka verksamheten riktad till målgruppen barn och unga genom att tillsammans med externa aktörer skapa förutsättningar för en utvecklad verksamhet med attraktiva koncept som kan underlätta för en breddad finansiering av verksamheterna genom exempelvis ett eget plan för målgruppen i det nyrenoverade kulturhuset 

utveckla kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby

fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper

utveckla samarbetet med fria dans- och teatergrupper

fortsätta arbetet med scenen "Kilen" för fria grupper som en ordinarie del i kulturhusets utbud verka för att frågeställningar kopplat till Stadshusets hundraårsjubileum avspeglas i Kulturhuset Stadsteaterns seminarie- och scenkonstverksamhet 2023 

utveckla digitalt skapande i samverkan med externa aktörer riktat till en ung målgrupp i ytter- och innerstaden 

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

på sikt förbättra det ekonomiska resultatet genom ökade intäkter och breddad finansiering, samt verka för att koncernbidraget gåt till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt

Integritetspolicy

Trygghetskameror

I Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg finns trygghetskameror installerade. Den rättsliga grunden enligt lagen för vår kamerabevakning är intresseavvägning för bevakningen väger tyngre än den enskildes integritet. Ingen inspelning sker i publika ytor. Bevakningsmaterialet för övriga ytor lagras i 14 dagar. Hantering av bevakningsuppgifter sker endast av Kulturhusets Stadsteaterns Säkerhetsavdelning.

Ändamålet med kamerabevakningen är att skapa trygghet, förebygga, förhindra och utreda brott och det är därför nödvändigt för oss att kamerabevaka utan samtycke från den registrerade.

Du kan begära att få bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att filmen raderas. Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid misstänkta brott kan uppgifterna även begäras ut av rättsvårdande myndighet.

GDPR

I maj 2018 infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Kulturhuset Stadsteatern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Offentlighetsprincipen

Kulturhuset Stadsteatern är ett kommunalt aktiebolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Biljettköp, prenumeration m.m.

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Kulturhuset Stadsteaterns utbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Cookies och pixlar

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

På Kulturhuset Stadsteaterns webbplats används en så kallad sessionscookie för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter. Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen. Det finns en ytterligare typ av cookie som kallas för permanent cookie, den innebär att det sparas en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

I syfte att mäta och analysera hur vår webbplats fungerar för att förbättra innehåll och användarupplevelse använder vi oss av Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics är ett webbaserat verktyg som placerar en cookie på din webbläsare. Ingen personlig information, såsom e-post, namn eller personnummer samlas in eller sparas i detta syfte. För att välja bort Google Analytics kan du ladda ned webbläsartillägget Google Analytics Opt-out på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Läs mer om Google Analytics sekretesspolicy på https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Vi använder även verktyget Hotjar för att analysera hur vår webbplats fungerar. Det sker dock helt anonymiserat, vi hanterar ingen information om vad enskilda personer gör på vår webbplats. För att välja bort Hotjar kan du ladda ned webbläsartillägget Hotjar Opt-out på https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Vi använder även Facebookpixeln, som tillhandahålls av Facebook Inc., för att kunna rikta relevant, intressebaserad marknadsföring till våra webbplatsbesökare. Det sker dock helt anonymiserat, vi hanterar ingen information om vad enskilda personer gör på vår webbplats eller på Facebook. På Facebook kan du själv redigera dina personliga annonsinställningar genom följande länk: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Både Google och Facebook följer de självreglerande principerna för online-annonsering som inrättats av Digital Advertising Alliance. Du kan avaktivera intressebaserad marknadsföring från dem, och andra deltagande företag, via European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa på http://www.youronlinechoices.eu.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Kulturhuset Stadsteatern behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Kulturhuset Stadsteatern arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.

Dataskyddsombud

Har du synpunkter eller frågor avseende Kulturhuset Stadsteaterns hantering av personuppgifter, skriv till: dso@secify.com.

Kommentarsregler för sociala medier

Kulturhuset Stadsteatern är Stockholms mötesplats för alla! Vårt mål är att du ska känna dig välkommen att delta i våra samtal och att diskussionerna förs i ett trevligt tonläge. Vi respekterar allas åsikter och värnar om att våra forum ska vara inkluderande, men för att hålla en god stämning har vi kommentarsregler som alla måste följa.

Vi tillåter inte:

 • Hatiska kommentarer
 • Personliga påhopp eller förtal
 • Hot eller hets mot folkgrupp
 • Ord, uttryck, emojis eller bilder som upplevs som stötande
 • Missvisande information eller spridande av rykten
 • Spekulationer och missvisande information
 • Kommentarer som inte behandlar ämnet i inlägget
 • Marknadsföring av andras produkter eller tjänster
 • Sekretessbelagda uppgifter
 • Externa länkar
 • Spam

Inlägg som bryter mot våra kommentarsregler dokumenteras, raderas och/eller anmäls till den sociala sidan exempelvis Facebook. Om du trots upprepad varning går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier. Ser du något som du tycker bryter mot dessa regler så kan du använda plattformens anmälningsfunktion. Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för samtliga.

Faktureringsadress

Information till leverantörer

Inläsning av fakturor till Kulturhuset Stadsteatern AB (556026-1553) läses in elektroniskt av en extern part. Därför är det viktigt att fakturor ställda till oss har korrekta uppgifter och att digitala fakturor är i rätt format.

Faktureringsadress för svenska leverantörer och e-post

Kulturhuset Stadsteatern AB
Kund-id STH251
106 42 Stockholm

E-post: sth0000@privatgirot.se

Faktureringsadress för utländska leverantörer och e-post

Kulturhuset Stadsteatern AB
FE632
Kund-id GSU251
107 76 Stockholm

E-post: gsu0000@tps.banctec.se

Accepterade filformat är PDF, TIFF eller PNG.

E-faktura

GLN/Parts-ID: 7381031031137

Vårt momsregistreringsnummer: SE556026155301

VAN-operatör: Tieto

Observera att vår fakturaadress och referens måste framgå på fakturan oavsett om den skickas per post, e-post eller som e-faktura.

Innehåll på fakturor

- Leverantörens namn och adress

- Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer (leverantörer utanför EU ska ange ett företagsregistreringsnummer)

- Vår referensnummer som består av 2-4 siffror ska anges i fältet ”Er referens” alternativt Beställningsreferens1 för e-fakturor (inga namn eller andra tecken)

- Fakturanummer/OCR-nummer

- Vad fakturan avser

- Faktura- och förfallodatum

- Betalningsuppgifter – Bankkontonummer, BG, PG alternativt IBAN-nummer och BIC/Swift-kod för utländska konton.

Kontakt

E-post: ekonomi@kulturhusetstadsteatern.se

Organisationsnummer

Kulturhuset Stadsteatern AB organisationsnummer: 556026-1553

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer ut en gång varje år på våren. I den hittar du fakta om Kulturhuset Stadsteatern AB, alla årets produktioner och evenemang, ekonomisk redovisning, statistik, med mera. 

Årsredovisningarna innan 1 juli 2013 innehåller bara fakta om verksamheten Stockholms stadsteater. Från 2013 och framåt finns fakta om den nya verksamheten Kulturhuset Stadsteatern.

Behöver du äldre utgåvor kan du  mejla registrator@kulturhusetstadsteatern.se.