Film
/
Klarabiografen

La planète sauvage - Serietekets franska filmvisningar

Årets fjärde och sista film i Serietekets franska filmserie blir René Laloux animerade och experimentella film "La planète sauvage" ("Fantastic Planet", på engelska), baserad på romanen "Oms en série" av Stefan Wul.

Detta är även en festivalvisning i samband med Stockholms Internationella Seriefestival. Biljettpris endast 50 kr!

Biljetter

La planète sauvage kan beskrivas som en allegori om såväl djurrätt, mänskliga rättigheter och rasism. Kampen mot förtryck av olika slag står i fokus, vilket verkligen låg nära i tiden vid filmens premiär 1973, med tanke på medborgarrättsrörelsen i USA, Algeriets väpnade frigörelse från Frankrike som kolonialmakt, apartheid i Sydafrika och Förintelsen under nazi-Tyskland.

I en avlägsen framtid har den gigantiska blå humanoiden Traags fört människor, som här kallas Oms, från jorden till planeten Ygam, ett avancerat samhälle på både tekniskt och andligt vis.

Traags betraktar Oms som lägre stående djur. Man håller somliga Oms som husdjur, andra bor i vildmarken men slaktas regelbundet av Traags för att kontrollera befolkningen. Traags har mycket längre livslängd än Oms, men de reproducerar sig i mindre omfattning.

När en Om-mamma dödas av tre Traag-barn, hittas hennes lilla spädbarn av en Traag-ledare och dennes dotter Tiwa. De håller gossen som husdjur och döper honom till Terr.

Tiwa älskar Terr och är noga med att inte skada honom, men hon ger honom i enlighet med föräldrarnas instruktioner en slags krage. Med denna kan pojken styras åt vilket håll med vilken håll de önskar.
Tiwa tar med Terr till lektioner där hon får sin utbildning med hjälp av ett headset som överför kunskap till hennes sinne. Men en defekt i Terrs krage gör att även han kan ta emot kunskapen.

La planète sauvage har hyllats av kritiker och anses vara surrealistisk, skrämmande och stark såväl som vacker samt med ett skarpt analytiskt öga på intolerans och förtryck och den outröttliga kampen mot detta. Filmen belönades även med Prix Special i Cannes 1973.

Filminfo:
Originaltitel: La planète sauvage
Genre: Science fiction, Animerad film
Regi: Réne Laloux
Manus: Réne Laloux &  Roland Topor, baserad på romanen av Stefan Wul.
I rollerna (röster): Jean Valmont, Jennifer Drake, Eric Baugin, Jean Topart med flera
Längd: 1 timme 12 minuter
År: 1973
Franskt tal, engelsk text
Biljettpris: 50 SEK

Information in English:

This year's fourth and final film in the Serieteket's French film series will be René Laloux's animated and experimental film "La planète sauvage" ("Fantastic Planet", in English), based on the novel "Oms en série" by Stefan Wul. This is also a festival screening and a part of  The Stockholm International Comics Festival. Ticket price only SEK 50!

La planète sauvage can be described as an allegory of animal rights, human rights and racism. The fight against oppression of various kinds is in focus, which was close in time to the film's premiere in 1973, given the civil rights movement in the United States, Algeria's armed liberation from France as a colonial power, apartheid in South Africa and the Holocaust under Nazi Germany.

In the distant future, the giant blue humanoid Traags has brought humans, here called Oms, from Earth to the planet Ygam, an advanced society both technically and spiritually.

Traags regard Oms as lower standing animals. Some Oms are kept as pets, others live in the wilderness but are regularly slaughtered by Traags to control the population. Traags have a much longer lifespan than Oms, but they reproduce to a lesser extent.

When an Om mother is killed by three Traag children, her little baby is found by a Traag leader and his daughter Tiwa. They keep the boy as a pet and name him Terr.

Tiwa loves Terr and is careful not to hurt him, but she gives him a kind of collar according to her parents' instructions. With this, the boy can be controlled in which direction they want.

Tiwa takes Terr to lessons where she gets her education with the help of a headset that transfers knowledge to her mind. But a defect in Terr's collar means that he too can receive the knowledge.

La planète sauvage has been praised by critics and is considered surreal, frightening and strong as well as beautiful and with a sharp analytical eye on intolerance and oppression and the tireless fight against it. The film was also awarded the Prix Special at Cannes in 1973.

Original title: The Savior Planet
Genre: Science fiction, Animated film
Director: Réne Laloux
Screenplay: Réne Laloux & Roland Topor, based on the novel by Stefan Wul
 Actors: Jean Valmont, Jennifer Drake, Eric Baugin, Jean Topart and more
Run time: 1 hour 12 minutes
Year: 1973
French dialogue, English subtitles
Ticket price: 50 SEK