Bibliotek

Fransk-svenska seriesamtal

French-Swedish comic talks.

Conversation Franco-Suédoise sur la bd.

Digital programserie – en del av Stockholms Internationella Seriefestival 2020.

For information in English see further down the page.

Franska och svenska serieskapare möts på nätet! Som en sen avslutning av årets upplaga av Stockholms Internationella Seriefestival [SIS20] presenterar Serieteket, i samarbete med Franska institutet, tre spännande samtal med sex fantastiska konstnärer från två olika länder.

Samtliga samtal förs på engelska eller franska. Franskt tal textas på svenska.

Producerat av Serieteket/Kulturhuset Stadsteatern i samarbete med Institut Francaise de Suède. Med ekonomiskt stöd från Kulturrådet.

Lisa Mandel & Joanna Hellgren

Lisa Mandel 

Lisa Mandel är queerpolitiskt aktiv konstnär och serieskapare med eget förlag. Hon ägnar sig framför allt åt vardagsrealistisk humor och humoristisk vardagsrealism, med några rejäla färgstänk av politik och satir. Bland hennes mer kända verk kan nämnas Nini Patalo, Jungle de Calais, och den nyligen Angoulêmepris-nominerade Une année exemplaire. På svenska har vi fått läsa hennes Prinsessa älskar prinsessa, utgiven 2015 av Epix förlag. Lisa dricker en kopp kaffe under samtalet.

Joanna Hellgren

Joanna Hellgren förlagsdebuterade på den franska seriemarknaden med sina serieromaner Mon frère nocturne och Frances, och först något år senare började hennes serier publiceras på svenska. Efter det har hon främst arbetat som barnboksillustratör (nyutgåvan av Katarina Taikons Katitzi-böcker, Tove Pierrous Småkrypsboll, Åsa Linds Mormors sjal och mycket mer). Hon är även styrelsemedlem i branschorganisationen Svenska Tecknare. Under samtalet dricker hon kaffe och kefir.

Clément Oubrerie & Catherine Anyango Grünewald

Clément Oubrerie

Clément Oubrerie är konstnär, filmskapare och serieskapare. I Sverige är han främst känd för att ha illustrerat serieversionen av Philip Pullmans Guldkompassen, men har även tecknat serier som Aya från Yopougon (till manus av Marguerite Abouet) och biografierna om Pablo Picasso (Pablo, manus av Julie Birmant), Isadora Duncan (Isadora, manus av Birmant) och Voltaire (Voltaire amoureux, eget manus). Han dricker en kopp svart kaffe.

Catherine Anyango Grünewald

Catherine Anyango Grünewald är konstnär, serieskapare och lektor på Konstfack. Hon har tecknat den fritt tolkade serieversionen av Joseph Conrads Mörkrets hjärta (till manus av David Zane Mairowitz) samt dystopin Scandorama (skriven av Hannele Mikaela Taivassalo). Just nu arbetar hon på en helt egen serieroman. I handen har hon en kopp Earl Grey-te.

Ludovic Debeurme & Knut Larsson

Ludovic Debeurme

Ludovic Debeurme är Parisbaserad konstnär, serieskapare, filmskapare och gitarrspelare. Han har skapat ett flertal serieromaner i olika genrer och stilar, men fick sitt genombrott med Lucille 2006, vilken liksom uppföljaren Renée getts ut på engelska av amerikanska Top Shelf och rönt stor uppmärksamhet även där. Hans senaste, mer esoteriska ser Epiphania (beskriven som "en mix av ekologisk fabel, tonårsangstnovell och bildningsroman förklädd till superhjältehistoria") har ännu inte kommit på vare sig engelska eller svenska. Ludovic dricker ett glas rött vin.

Knut Larsson

Knut Larsson medverkade redan i vårens del av seriefestivalen. I somras kom denna svenska serietecknare, illustratör och konstnär ut med sin nya seriebok Dödens ö, en samling av nya och gamla serier och bilder. I sitt fantastiska bildberättande leder Knut oss genom historier där vi möter uråldriga väsen, häxor, jättar, Skogspojken och havsguden Triton (serieboken Triton gavs ut i Frankrike redan 2013). Knut har även utkommit med böcker som Canimus, Krokodilstaden och Aniara (fritt efter Harry Martinson). Liksom sin samtalspartner avnjuter han ett glas vin under samtalet.

Information in English

French and Swedish comics creators meet online! As a late conclusion to this year's edition of the Stockholm's International Comics Festival [SIS20], Serieteket, in collaboration with the French Institute of Stockholm, presents three exciting conversations with six amazing artists of two nations!

All conversations are spoken in English or French. French speech is subtitled in Swedish.

Produced by Serieteket/Kulturhuset Stadsteatern in collaboration with Institut Francaise de Suède. With economical support from the Swedish Arts Council.

Clément Oubrerie

Clément Oubrerie is an artist, filmmaker and comics creator. In Sweden and several other countris, he is best known for illustrating the comic book version of Philip Pullman's The Golden Compass, but has also drawn comics such as Aya from Yop City (written by Marguerite Abouet) and biographies of Pablo Picasso (Pablo, written by Julie Birmant), Isadora Duncan (Isadora , script by Birmant) and Voltaire (Voltaire amoureux, own script). He drinks a cup of black coffee.

Catherine Anyango Grünewald

Catherine Anyango Grünewald is an artist, comics creator and senior lecturer at Konstfack, the University of Arts in Stockholm. She has drawn a graphic novel version of Joseph Conrad's Heart of Darkness (written by David Zane Mairowitz) and the dystopian Scandorama (written by Hannele Mikaela Taivassalo). Right now she is working on her very own graphic novel. In her hand she holds a cup of Earl Gray tea.

Lisa Mandel

Lisa Mandel is a HBTQ-politically active artist and comics creator with her own publisher. She mainly deals with everyday realistic humor and humorous everyday realism, with some witty splashes of politics and satire. Her more famous works include Nini Patalo, Jungle de Calais, and the recently Angoulême Grand Prix-nominated Une année exemplaire. In Swedish, we have read her Princesse aime princesse (Prinsessa älskar prinsessa, published in 2015 by Epix). Lisa has a cup of coffee during the conversation.

Joanna Hellgren

Joanna Hellgren made her debut on the French comics market with her graphic novels Mon frère nocturne and Frances. A few years later her comics got to be published in Swedish. After that, she has mainly worked as a children's book illustrator (the new edition of Katarina Taikon's Katitzi books, Tove Pierrous Småkrypsboll, Åsa Lind's Mormors sjal and many, many more). She is also a board member of the Swedish illustrator’s association Svenska Tecknare. During the conversation, she drinks coffee and kefir.

Ludovic Debeurme

Ludovic Debeurme is a Paris-based artist, comics creator, filmmaker and sometimes guitar player. He has created several grand comic works in different genres and styles, but got his breakthrough with Lucille in 2006, which, like the sequel Renée, was published in English by American Top Shelf and attracted a lot of attention over there as well. His latest, more esoteric work, Epiphania (described as "mixture of ecological fable, teen angst novella, and Bildungsroman disguised in superhero lore") has not yet been translated into neither English nor Swedish. Ludovic drinks a glass of red wine.

Knut Larsson

Knut Larsson already participated in the spring part of the Stockholm International Comics Festival. This Swedish cartoonist, illustrator and artist came out with his new book Dödens ö (= Isle of the dead) in August, a collection of new and old comics and pictures. In his fantastic storytelling, Knut leads us through stories where we meet ancient creatures, witches, giants, the Forest Boy and the sea god Triton (the comic book Triton was published in France as early as 2013). Knut has also published books such as Canimus, Krokodilstaden (City of Crocodiles) and Aniara (after Harry Martinson). Like his conversation partner, he enjoys a glass of wine during the conversation.