En del av Stockholms stad

VD har ordet

Benny Fredriksson, är utbildad vid Statens scenskola i Stockholm 1979-1982 och har sedan dess varit verksam både som skådespelare och regissör, bl.a. på Kungliga Operan, Göteborgs stadsteater, Riksteatern, Drottningholmsteatern och Stockholms stadsteater. Han var konstnärlig ledare för Parkteatern och ensemblechef på Stockholms stadsteater innan han 1 mars 2002 blev VD/Teaterchef för Stockholms Stadsteater AB. Sedan 1 juli 2013 driver bolaget verksamheten Kulturhuset Stadsteatern. Benny sitter i styrelserna för Statens Kulturråd, Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond, Svensk Scenkonst och Nationaltheatret i Oslo, sedan november 2016 även ordförande i Scensverige (f.d. Teaterunionen).

 

ETT OVILLKORAT VÄLKOMMEN

2015 blev det bästa året i bolagets historia. Rekordhöga biljettintäkter på 94,2 miljoner och 3,2 miljoner besök visar glädjande nog att arbetet med nya publikgrupper och ett varierat utbud inom alla genrer, där både bredd och spets ges självklart utrymme, har gett mycket goda resultat. En siffra som tydligt illustrerar det är vår självfinansieringsgrad på hela 22 % – den är unik inom kultursverige. Sammantaget befäster detta Kulturhuset Stadsteaterns position som en av norra Europas ledande kulturinstitutioner. Det är en position som ger oss stora möjligheter – och ett stort ansvar.

Ett demokratiuppdrag

Världen är idag i omvälvande förändring. Vi ser den största mängden människor på flykt sedan andra världskriget. Parallellt upplever många världen som alltmer fragmentiserad och sig själva som utan sammanhang, på jakt eftertillhörighet och bekräftelse. Politiskt, ekonomiskt, demokratiskt, ja humanistiskt står samhället inför stora utmaningar. Det finns därför anledning att stanna upp och fundera över de krafter som verkar i vår samtid. Vissa väcker det goda i människor, en solidarisk handlingskraft. Men det finns också krafter som verkar mot mångfald, demokrati och tanken på alla människors lika värde. Krafter som vill ersätta öppenhet, gemenskap och tillit med rädsla, misstänksamhet och slutenhet. Kulturen har här en viktig uppgift. Den öppnar nya vägar, ger oss unika möjligheter att leva oss in i den andres verklighet – och empatin ger kraft, ger oss motkraft.

Det är idag viktigare än någonsin att bära med sig att det inte finns några enkla sanningar: vi behöver alla fördjupning och problematisering, vi måste ifrågasätta, både andra och oss själva, för att kunna nå förändring, förstå och i förlängningen mötas. Kulturen ger oss verktyg till detta. Kulturhuset Stadsteaterns svar på dessa samhälleliga utmaningar är att även fortsättningsvis säga ett tydligt och ovillkorat välkommen.

Vår vision är att vara en angelägenhet för alla stockholmare, med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund. Vi är och ska vara en mötesplats för olika röster – för kulturen tillhör oss alla, och måste vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och identitet. Denna grundinställning genomsyrar hela vår verksamhet och avspeglar sig också i de uppdrag vi fått och förvaltar: att bidra till ett demokratiskt hållbart Stockholm.

tillgänglighet som ett dagligt val

För att nå dit vi nått arbetar vi kontinuerligt med tillgänglighet, och på flera plan. Ett handlar självklart om innehåll, tilltal och representation där vi gör ständiga val. Ett annat minst lika viktigt sätt att hålla trösklarna nere är att ha fri entré eller mycket låga entréavgifter till en stor del av verksamheten. Och av de cirka 3,2 miljoner besök Kulturhuset Stadsteatern tog emot 2015 – till huset vid Sergels torg, till Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och till Parkteatern – var cirka 2,7 miljoner till utrymmen eller verksamhet med fri entré: till våra publika ytor där människor spelar schack, umgås eller kanske vilar benen en stund, till turistbyrån Stockholm Visitors Centre, till bibliotekens verksamhet, de flesta av våra debatter och samtal, vissa konstutställningar samt då inte minst Parkteatern, som under sommaren slog rekord med fler än 200 000 i publiken. Ett annat plan som kan leda till att vår verksamhet tillgängliggörs är intressanta samarbeten – både inom huset, som kafé- och restaurangverksamheten och Nationalmuseum Design som under året flyttade in, och utåt där SVT:s televiseringar gör att ett antal föreställningar varje år nås från TV-soffan. Ett fjärde plan kan handla om språkliga barriärer, där några av konstformerna har den inbyggda förmågan att tala förbi dessa, direkt med känslan: dansen, musiken, konsten och designen. Dessutom finns tidningar och litteratur på en mängd olika språk i våra bibliotek. Ett femte plan rör självklart tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Exempelvis är samtliga våra scener tillgängliga för rullstolsburna samt har hörselslingor för hörselskadade i publiken. Ett antal föreställningar syntolkas och/eller textas varje år – även på Parkteatern. Och för att ytterligare underlätta besöket är biljetten utan kostnad för ledsagare till person med funktionsvariationer. Kulturhuset Stadsteatern tillhör medborgarna, och vårt mål är att alla på ett självklart sätt ska känna sig välkomna och sedda här.

satsning i ytterstaden

Det finns dock fortfarande publik som inte lika självklart hittar hit. Vi fortsätter därför att öppna upp och bredda verk- samheten så att vi når fler, både i innerstaden och i ytterstaden, med särskilt fokus på människor i de grupper som idag sällan tar del av den. Som en del i detta arbete utredde vi under 2015 möjligheterna till att utveckla och stärka den lokala närvaron i Stockholms ytterstadsområden. Ett konkret resultat av det är att Parkteatern från och med hösten 2016, under namnet Kretsteatern, kommer att bedriva turnéverksamhet i stadsdelar i ytterstaden även under höst, vinter och vår, inomhus. I och med detta kommer fler såväl vuxna som barn och ungdomar kunna erbjudas scenkonst i sina närområden. Dessutom kommer Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, med fortsatt fokus på barn och unga från stadsdelen, att utvecklas till ett kulturhus. Och i Vällingby öppnar vi ett helt nytt kulturhus i den k-märkta lokalen Trappan. Verksamheten kommer även här att arbeta med lokal förankring och ha som målsättning att utifrån lokala frågor och ett konstnärligt perspektiv utveckla scenkonsten, med en särskild tyngdpunkt på dans och rörelse och med delaktighet av unga vuxna. På samtliga spelplatser i ytterstaden kommer förutom Teater, Dans och Musik även Forum/Debatt och Film vara verksam.

öppet för upplevelser

Kulturhuset Stadsteatern kommer att på alla sätt fortsätta öppna vägar in till kulturen och i sin tur låta kulturen öppna vägar in i och mellan människor. Det är genom mötet vi blir till: som individer och som samhälle. Alla våra konstformer – Teater, Dans, Konst/Design, Musik, Litteratur, Forum/Debatt och Film – ska därför vara mötesplatser, vitala och gränsöverskridande, väntade och oväntade, för vitt skilda människor. Med ett rekordår bakom oss öppnar vi nu dörrarna för 2016 på vid gavel. Och vi gör det med orden: välkomna in!


Stockholm den 14 mars 2016
Benny Fredriksson, VD

Benny Fredriksson - VD, Kulturhuset Stadsteatern